Algemene Voorwaarden voor Touringcarbedrijven
Deze “Algemene Voorwaarden voor Touringcarbedrijven” zijn van toepassing tussen het aangesloten touringcarbedrijf en My Bus Food.
1. Definities
Aanbod: het assortiment van eten en drinken en verzorging van de bestelling en betaling ervan wat door de touringcarbedrijven via het platform (App) My Bus Food wordt aangeboden.
App My Bus Food (verder: App): de door My Bus Food ontwikkelde mobiele applicatie (app) waar de Klant eten en drinken bij de touringcarbedrijven kan bestellen, betalen en laten bezorgen.
Bestelling: een order van de Klant die bestaat uit het bestellen van eten en drinken bij de touringcarbedrijven via de app van My Bus Food.
Diensten My Bus Food: het mogelijk maken om eten en drinken te bestellen via de aangesloten touringcarbedrijven, door onder andere het aanbod via de app te tonen en bestellingen door te zetten naar de touringcarbedrijven waardoor een overeenkomst tussen de klant en het touringcarbedrijf tot stand komt.
Host: de medewerker van het touringcarbedrijf die een bestelling verzorgt.
Klant: de consument die de bestelling via de app afneemt bij het touringcarbedrijf.
My Bus Food: de onderneming My Bus Food die de app aanbiedt, is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 3C, 6417 CC te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80118186 en ons BTW-nummer is NL003401134B60.
My Bus Food Dashboard: het account met gebruikersnaam en wachtwoord waar het touringcarbedrijf na registratie toegang wordt verschaft door My Bus Food en informatie over het touringcarbedrijf, aanbod, bussen en hosts is opgenomen.
Overeenkomst: de vastgelegde afspraken tussen My Bus Food en het touringcarbedrijf.
Producten: het door de touringcarbedrijven via de app aangeboden eten en drinken.
Touringcarbedrijf: het touringcarbedrijf dat is aangesloten bij My Bus Food en eten en drinken klaarmaakt.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor Touringcarbedrijven
Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing tussen het Touringcarbedrijf en My Bus Food.
Door het aangaan van een Overeenkomst met ons verklaart het Touringcarbedrijf bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor Touringcarbedrijven (hierna: Voorwaarden Touringcarbedrijven) en onze privacyverklaring. Tevens wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van eventuele algemene voorwaarden van het Touringcarbedrijf nadrukkelijk uitgesloten.
Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden Touringcarbedrijven nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. My Bus Food en het Touringcarbedrijf zullen in goed overleg de bepaling(en) vervangen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benaderen.
Hoe wij omgaan met de gegevens van het Touringcarbedrijf en deze beschermen is terug te lezen in onze Privacyverklaring.

3. Registratie Touringcarbedrijf waardoor een Overeenkomst tot stand komt
Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten dient het Touringcarbedrijf zich aan te melden door het registratieformulier via de website in te vullen en akkoord te gaan met onze Voorwaarden Touringcarbedrijven.
Er komt een Overeenkomst tot stand tussen het Touringcarbedrijf en My Bus Food zodra de inschrijving door My Bus Food aan het Touringcarbedrijf is bevestigd.
De duur van de Overeenkomst is opgenomen in de afspraken tussen het Touringcarbedrijf en My Bus Food die zijn opgenomen in de Overeenkomst.
Na bevestiging van de registratie door My Bus Food verkrijgt het Touringcarbedrijf toegang tot het account van My Bus Food Dashboard.
Het Touringcarbedrijf gaat zorgvuldig om met de inloggegevens van het account. Dit betekent dat enkel het Touringcarbedrijf en door haar geautoriseerde personen toegang hebben tot het account. Het Touringcarbedrijf is volledig verantwoordelijk voor wat er op en met het account gebeurt.
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat na registratie informatie over het Touringcarbedrijf, Aanbod, bussen en Hosts tijdig zijn ingevoerd via My Bus Food Dashboard.
My Bus Food kan naar eigen inzicht bepalen om een verzoek tot registratie van een Touringcarbedrijf niet toe te laten.

4. Verplichtingen My Bus Food
My Bus Food biedt uitsluitend de mogelijkheid voor het Touringcarbedrijf om contracten te sluiten met een Klant om eten en drinken te kunnen bezorgen. My Bus Food is hierin geen partij en heeft enkel een faciliterende rol tussen het Touringcarbedrijf en de Klant. Het Touringcarbedrijf is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van het contract tussen het Touringcarbedrijf en de Klant.
My Bus Food stelt haar App ter beschikking om haar faciliterende rol uit te kunnen voeren.
My Bus Food verleent via My Bus Food Dashboard het Touringcarbedrijf de toegang zodat zij informatie kan invoeren over het Touringcarbedrijf, de Producten, de bussen en Hosts en tevens kan beheren.
My Bus Food zorgt voor toegang tot de benodigde gegevens via My Bus Food Dashboard om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.

5. Verplichtingen Touringcarbedrijf jegens My Bus Food
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst is verstrekt aan My Bus Food en doorlopend up-to-date is. Het gaat hierbij om informatie over het Touringcarbedrijf, de Producten, de geregistreerde bussen en de hosts.
My Bus Food controleert de in het vorige lid genoemde informatie niet op juistheid of volledigheid. Het Touringcarbedrijf is hiervoor zelf verantwoordelijk.
My Bus Food heeft geen enkele invloed op, is niet verantwoordelijk en is noch aansprakelijk voor de inhoud van de Producten en (wettelijke) vereisten met betrekking tot ingrediënten, alcohol, voedselveiligheid, allergenen etc. Het Touringcarbedrijf is verplicht om zo nauwkeurig mogelijke informatie daarover in My Bus Food Dashboard te plaatsen.
Als het Touringcarbedrijf de in de vorige leden genoemde te verstrekken informatie niet zelf via het My Bus Food Dashboard kan aanpassen, is zij verplicht de informatie uiterlijk 14 dagen voordat de informatie geplaatst dient te worden door te geven aan My Bus Food zodat zij de gegevens kan doorvoeren.
Het Touringcarbedrijf zorgt er doorlopend voor dat zij op geen enkele wijze handelt waardoor de reputatie van My Bus Food wordt beschadigd.
Het Touringcarbedrijf onthoudt zich van het verkopen van Producten waarvan de verkoop niet is toegestaan.
Het Touringcarbedrijf onthoudt zich van het doorverkopen van Producten of diensten van derden via de App die niet tot het aanbod van het Touringcarbedrijf horen.
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat bij de verkoop van Producten waaraan wettelijke vereisten zijn gesteld zoals bijvoorbeeld een leeftijdslimiet, het Touringcarbedrijf zich bij de verkoop daarvan aan de wettelijke voorschriften houdt en over de nodige vergunningen beschikt.
Het Touringcarbedrijf informeert My Bus Food direct als er bij het Touringcarbedrijf een onderzoek plaatsvindt dat betrekking heeft op de voedselveiligheid of enige andere overtreding plaats heeft gevonden door het Touringcarbedrijf of haar werknemers.
Zonder toestemming van My Bus Food is het niet toegestaan om links of verwijzingen naar websites van derden in het My Bus Food Dashboard te plaatsen.
6. Verplichtingen Touringcarbedrijf jegens de Klant
Het Touringcarbedrijf is jegens de Klant beleeft, respectvol en heeft klanttevredenheid te allen tijde hoog in het vaandel staan.
Het Touringcarbedrijf is voor de Klant tijdens openingstijden per e-mail, app of telefoon bereikbaar.
De Producten dienen veilig voor consumptie te zijn, hygiënisch klaargemaakt en verpakt te zijn en overeenkomen met wat de Klant heeft besteld.
Zodra een Bestelling is geplaatst via de App, is het Touringcarbedrijf verplicht de Bestelling in behandeling te nemen, tenzij sprake is van een (geldige) annulering of overmacht. Het Touringcarbedrijf geeft dat zo snel mogelijk door aan de Klant, in elk geval binnen 20 minuten na ontvangst van de Bestelling. Het Touringcarbedrijf is gehouden om een alternatief voor te stellen aan de Klant. Dit geldt ook wanneer de Producten (tijdelijk) niet (deels) leverbaar zijn. Kosten die daaruit voortkomen komen volledig rekening van het Touringcarbedrijf, nimmer voor My Bus Food.
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat de Bestelling tijdig aan de Klant wordt geleverd. Tijdig betekent in elk geval dat de Bestelling binnen 1 (één) uur bij de Klant wordt bezorgd.
Voor een Bestelling die alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet bevat, is het Touringcarbedrijf verplicht om een geldige legitimatie te vragen zoals de wet voorschrijft. Kan of wil een Klant zich niet legitimeren, dan verstrekt het Touringcarbedrijf de Producten niet aan de Klant. Mogelijke boetes of andere claims die volgen uit het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet, komen volledig voor rekening van het Touringcarbedrijf.
Het Touringcarbedrijf zorgt voor een bon (factuur) van hetgeen dat de Klant heeft besteld (digitaal of geprint).

7. Totstandkoming en annulering van een Bestelling
De Overeenkomst met een Klant komt tot stand zodra de Klant in de App op ‘Betalen’ heeft geklikt en akkoord is gegaan met de voorwaarden van het Touringcarbedrijf. Hiermee is de Bestelling definitief.
Het Touringcarbedrijf ontvangt vervolgens een notificatie dat er een Bestelling is geplaatst.
De Klant betaalt het bedrag aan het Touringcarbedrijf zoals deze in de App wordt getoond. Dit bedrag is duidelijk zichtbaar inclusief transactiekosten. De betaalmogelijkheden die de Klant worden geboden zijn iDEAL, creditcard, PayPal en op rekening. Wanneer de Klant op rekening bestelt betaalt de Klant het bedrag contant aan het Touringcarbedrijf.
Op welke wijze de bezorging wordt uitgevoerd is voor rekening van het Touringcarbedrijf, nimmer voor rekening van My Bus Food.
Het Touringcarbedrijf heeft het recht om de Bestelling te annuleren als:
de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt;
gevolg van een onvoorziene omstandigheid: het Product is niet meer leverbaar en een alternatief wordt niet door de Klant geaccepteerd;
sprake is van overmacht;
Het Touringcarbedrijf zal bij een annulering eventuele door de Klant al betaalde bedragen terug laten storten.
Mogelijke door het Touringcarbedrijf gemaakte annuleringskosten die tenminste bestaan uit de waarde van de Bestelling, kan het Touringcarbedrijf doorberekenen aan de Klant als de annulering is veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant.

8. Klachten van de Klant
Uitsluitend het Touringcarbedrijf ziet toe op binnengekomen klachten van een Klant en is verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Nadat een Klant via de App of het contactformulier een klacht heeft ingediend, is dat inzichtelijk voor het Touringcarbedrijf via het Dashboard. Het Touringcarbedrijf reageert vervolgens adequaat en tijdig op de klacht en spant zich in om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

9. Aansprakelijkheid My Bus Food en vrijwaringen
My Bus Food aanvaardt enkel aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of welke rechtsgrond dan ook, op basis van dit artikel.
My Bus Food haar aansprakelijkheid jegens het Touringcarbedrijf is uitgesloten voor enige indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot verlies van goodwill, reputatieschade, winstderving, gemiste besparingen of verlies van zakelijke contacten of contracten. Daarnaast is uitgesloten enige aansprakelijkheid ontstaan doordat de verstrekte informatie over het Touringcarbedrijf en/of de inhoud van de Producten en (wettelijke) vereisten met betrekking tot ingrediënten, alcohol, voedselveiligheid, allergenen etc. incorrect of onjuist is. Het Touringcarbedrijf vrijwaart My Bus Food voor aanspraken van derden of sancties van overheidswege wanneer de doorgegeven informatie niet juist en/of niet volledig is. Tot slot is My Bus Food niet aansprakelijk voor schade doordat het Touringcarbedrijf in strijd heeft gehandeld met deze Voorwaarden Touringcarbedrijven of andere voorwaarden van My Bus Food of door (tijdelijke) onbereikbaarheid van My Bus Food Dashboard of de App ontstaan door ondeskundig gebruik van het Touringcarbedrijf.
Mocht My Bus Food om welke reden dan ook aansprakelijk worden gehouden voor de ontstane schade zoals in dit artikel opgenomen, dan is het bedrag dat My Bus Food dient uit te keren beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst afgesproken prijs (exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen) per gebeurtenis. Als er sprake is van een Overeenkomst die hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van langer dan 1 (één) jaar, dan is de vergoeding van de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst afgesproken prijs voor 1 (één) jaar (exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen) per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid is nooit hoger dan het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval per gebeurtenis uitkeert. Meerdere gebeurtenissen die terug zijn te herleiden tot het voorkomende geval, worden als één gebeurtenis aangemerkt.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat het Touringcarbedrijf My Bus Food onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, My Bus Food een redelijke periode biedt om het gebrek te herstellen en My Bus Food ook na die termijn in gebreke blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijk omschrijving te omvatten van de tekortkoming zodat My Bus Food daarop adequaat kan reageren.
Een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid die in de Overeenkomst is opgenomen geldt niet wanneer en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management/de bedrijfsleiding van My Bus Food.
Het Touringcarbedrijf vrijwaart My Bus Food volledig voor eventuele aanspraken van derden wegens het gebruik van de App van My Bus Food en alle mogelijke (gevolg)schade die daaruit volgt bij verzorgen van een Bestelling, zoals de levering, betaling en ingeschakelde derden door het Touringcarbedrijf.
Het Touringcarbedrijf vrijwaart My Bus Food volledig voor eventuele aanspraken van derden doordat het Touringcarbedrijf haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of in strijd handelt met deze Voorwaarden Touringcarbedrijven of andere voorwaarden van My Bus Food.
Elk recht tot aansprakelijkheid vervalt wanneer het Touringcarbedrijf niet binnen 9 (negen) maanden nadat het Touringcarbedrijf bekend is geworden met de schade of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dit niet schriftelijk gespecificeerd aan My Bus Food heeft gemeld.
10. Vergoedingen
My Bus Food ontvangt de betalingen van de door de klanten gedane bestellingen bij het Touringcarbedrijf via de aangeboden betaaldiensten die beschikbaar zijn op de App. Het totaalbedrag van de bestellingen van de klanten, verminderd met de afgesproken vergoedingen aan My Bus Food en eventuele (transactie)kosten, zal My Bus Food aan het begin van elke maand afdragen aan het Touringcarbedrijf waar de bestelling is gedaan.
Aan het begin van elke maand ontvangt het Touringcarbedrijf automatisch een totaaloverzicht met een productspecificaties en gedane bestellingen via een gespecificeerde factuur.

11. Aansprakelijkheid Touringcarbedrijf
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat ze adequaat is verzekerd zoals wettelijk is vereist en volgens de branche noodzakelijk wordt bevonden. Op verzoek kan My Bus Food de verzekeringspolis bij het Touringcarbedrijf opvragen.
Het Touringcarbedrijf vergoedt aan My Bus Food alle schade die voortvloeit uit kosten die My Bus Food moet maken doordat het Touringcarbedrijf haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of in strijd handelt met deze Voorwaarden Touringcarbedrijven of andere voorwaarden van My Bus Food.
Het Touringcarbedrijf vergoedt aan My Bus Food alle schade die voortvloeit uit aanspraken van derden die volgen uit de relatie tussen het Touringcarbedrijf en My Bus Food of vanwege enige inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van die derde.

12. Beperking, opschorting en beëindiging Overeenkomst
Mocht een Touringcarbedrijf in gebreke zijn met de verplichtingen uit de Overeenkomst of in strijd handelen met deze Voorwaarden Touringcarbedrijven of andere voorwaarden van My Bus Food, dan heeft My Bus Food het recht om de Diensten van My Bus Food onder de Overeenkomst te beperken, op te schorten of te beëindigen. Voordat My Bus Food overgaat op het beëindigen van de Diensten van My Bus Food zal zij het Touringcarbedrijf eerst in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om het gebrek te herstellen wanneer dat (nog) mogelijk is. Als dat niet (meer) mogelijk of nodig is volgens de wet, dan is het Touringcarbedrijf zonder dan een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, automatisch in verzuim. My Bus Food zal het Touringcarbedrijf van deze beslissing schriftelijk op de hoogte stellen en toelichten.
De mogelijke kosten die voortkomen uit het beperken, opschorten of beëindigen van de Diensten van My Bus Food zijn volledig voor rekening van het Touringcarbedrijf. In het geval van opschorting of beperking blijft het Touringcarbedrijf gehouden om haar betalingsverplichting jegens My Bus Food na te komen.
Wanneer de Diensten van My Bus Food door My Bus Food wordt beperkt, opgeschort of beëindigd, zoals hiervoor in leden 1 en 2 is opgenomen, dan kan My Bus Food de informatie van het Touringcarbedrijf op de App (tijdelijk) verwijderen en de toegang tot het My Bus Food Dashboard (tijdelijk) blokkeren.
Voor de in de leden 1 t/m 3 genomen maatregelen is My Bus Food nimmer jegens het Touringcarbedrijf schadeplichtig.
Zowel My Bus Food als het Touringcarbedrijf kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand voorafgaand aan de datum dat de Overeenkomst zou eindigen.
Annuleren of tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is niet mogelijk.
Het Touringcarbedrijf en My Bus Food hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onder de voorwaarde dat de ene partij de in gebreke zijnde partij onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, de in gebreke zijnde partij een redelijke periode biedt om het gebrek te herstellen en de in gebreke zijnde partij ook na die termijn in gebreke blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
My Bus Food kan de Overeenkomst met het Touringcarbedrijf te allen tijde direct beëindigen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, wanneer het Touringcarbedrijf:
In staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen wordt gelegd, onder curatele wordt gesteld dan wel anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest of wordt ontbonden.

13. Privacy
My Bus Food en het Touringcarbedrijf verwerken persoonsgegevens. Op welke wijze My Bus Food persoonsgegevens van een Klant verwerkt is opgenomen in de Privacyverklaring. Het Touringcarbedrijf handelt jegens de Klant conform de betreffende Privacyverklaring.
My Bus Food slaat ook voor de duur van de Overeenkomst in het kader van haar dienstverlening aan het Touringcarbedrijf persoonsgegevens op van Touringcarbedrijven. My Bus Food verwijst voor de wijze van verwerking verder naar haar Privacyverklaring.
Het Touringcarbedrijf heeft via het My Bus Food Dashboard toegang tot bepaalde gegevens over de Bestelling en de Klant. Het Touringcarbedrijf is verplicht om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dergelijke gegevens niet langer te bewaren dan nodig.
My Bus Food en het Touringcarbedrijf zijn ieder apart gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat zij in het kader van de AVG zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van de Klant.
Als zich onverhoopt en ondanks de door het Touringcarbedrijf genomen voorzorgsmaatregelen een datalek voordoet, dan stelt zij My Bus Food daarvan onmiddellijk op de hoogte en informeert de Klant op wie het datalek betrekking heeft. Het Touringcarbedrijf houdt My Bus Food op de hoogte van het verloop van het proces van het ontstane datalek.
My Bus Food is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de ontstane schade die volgt uit het datalek bij het Touringcarbedrijf.

14. Geheimhouding
Zowel My Bus Food als het Touringcarbedrijf verplichten zich ertoe dat alle van de andere partij ontvangen informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, geheim blijft en nemen hiervoor de benodigde maatregelen. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk als die door één van de partijen als zodanig is aangeduid. Het Touringcarbedrijf zorgt er uitdrukkelijk voor dat ook haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden vertrouwelijk met de informatie omgaan.
Het Touringcarbedrijf erkent dat door of via het door My Bus Food ter beschikking gestelde My Bus Food Dashboard en App steeds een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van My Bus Food bevatten.
De plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie geldt niet wanneer de ontvangende partij in het kader van een justitieel onderzoek of gerechtelijke procedure een verzoek tot afgifte ontvangt van de bevoegde autoriteiten. De ontvangende partij dient voorafgaand aan de afgifte de verstrekkende partij te informeren over het verzoek en stelt de verstrekkende partij in de gelegenheid bezwaar te maken tegen de betreffende afgifte.

15. Overmacht
In het geval van overmacht zijn noch My Bus Food noch het Touringcarbedrijf gehouden tot nakoming van hun verplichtingen. De partij die zich op overmacht beroept dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen elkaar schadevergoeding verschuldigd zijn.
Onder overmacht worden omstandigheden begrepen waarop geen invloed is uit te oefenen, zoals stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoer belemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, epidemie en pandemie.
Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen.
Voor zover bij het intreden van overmacht er deels is nagekomen en dat deel een zelfstandige waarde heeft, dan is My Bus Food gerechtigd om dat deel afzonderlijk bij het Touringcarbedrijf te factureren. Het Touringcarbedrijf dient deze factuur te betalen als ware sprake is van een zelfstandige overeenkomst.

16. Intellectueel Eigendom
Het is het Touringcarbedrijf niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van My Bus Food de intellectuele eigendomsrechten van My Bus Food op welke manier dan ook te gebruiken.
My Bus Food heeft het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om – wanneer van toepassing – het beeld- en/of woordmerk van het Touringcarbedrijf ten behoeve van de App te gebruiken, zolang het Touringcarbedrijf de Diensten van My Bus Food afneemt.

17. Toepasselijk recht
Op de Overeenkomsten tussen My Bus Food en het Touringcarbedrijf is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
De geschillen die tussen My Bus Food en het Touringcarbedrijf mochten ontstaan naar aanleiding van een gesloten Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank in Limburg.
De Nederlandse tekst van de Voorwaarden Touringcarbedrijven is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

18. Wijziging Voorwaarden Touringcarbedrijven
My Bus Food kan haar voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Zij stelt de Touringcarbedrijven hiervan tijdig in kennis en publiceert de nieuwste versie vervolgens op de website van My Bus Food.