Algemene Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven

Deze “Algemene Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven” zijn van toepassing tussen consument, het touringcarbedrijf en My Bus Food wanneer de consument een bestelling afneemt via de app van My Bus Food.
1. Definities
Aanbod: het assortiment van eten en drinken en verzorging van de bestelling en betaling ervan wat door de touringcarbedrijven via het platform My Bus Food wordt aangeboden.
App: de mobiele applicatie (app) waar de consument eten en drinken kan bestellen bij de touringcarbedrijven.
Bestelling: een bestelling van de consument op de app bij het touringcarbedrijf.
Betaling: Betalingen via de door My Bus Food aangeboden betaalmogelijkheden via de app: iDEAL, creditcard, PayPal en op rekening.
Consument: de persoon die een bestelling via de app bij het touringcarbedrijf afneemt.
Host: de medewerker van het touringcarbedrijf die de bestelling verzorgt.
My Bus Food: de onderneming My Bus Food die de app aanbiedt, is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 3C, 6417 CC te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80118186 en ons BTW-nummer is NL003401134B60.
Overeenkomst: zodra de consument een bestelling via de app plaatst, sluit de consument een overeenkomst met het touringcarbedrijf waarin is bepaald dat de consument de bestelling afneemt en betaalt en de host de bestelling klaarmaakt, verzorgt en aflevert.
Producten: het door de touringcarbedrijven via de app aangeboden eten en drinken.
Touringcarbedrijf: het touringcarbedrijf dat is aangesloten bij My Bus Food en eten en drinken klaarmaakt en waarmee de consument de overeenkomst sluit.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bestelling bij de Touringcarbedrijven via de App.
Iedere Consument die een Bestelling plaatst via de App en daarmee een Overeenkomst sluit met het geselecteerde Touringcarbedrijf, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven (hierna: Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven).
Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De vervangende bepaling(en) zal/zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benaderen.
Van het bepaalde in deze Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dat geval volledig van toepassing.
Hoe de Touringcarbedrijven omgaan met jouw gegevens en deze beschermen kun je teruglezen in de betreffende privacyverklaring op de website van het geselecteerde Touringcarbedrijf.

3. Aanbod Touringcarbedrijven
Consument erkent dat er door te bestellen via de App een Overeenkomst tot stand komt tussen de Consument en het geselecteerde Touringcarbedrijf en dat My Bus Food geen partij bij de Overeenkomst is/wordt.
In de App van My Bus Food vindt de Consument alle informatie over het assortiment van eten en drinken die de aangesloten Touringcarbedrijven aanbieden.
4. Totstandkoming en annulering van een Bestelling
De Overeenkomst met een Consument komt tot stand zodra de Consument in de App op ‘Betalen’ heeft geklikt en akkoord is gegaan met de voorwaarden van het Touringcarbedrijf. Hiermee is de Bestelling definitief.
Het Touringcarbedrijf ontvangt vervolgens een notificatie dat er een Bestelling is geplaatst.
De Consument betaalt het bedrag aan het Touringcarbedrijf zoals deze in de App wordt getoond. Dit bedrag is inclusief transactiekosten duidelijk zichtbaar. De betaalmogelijkheden die de Consument worden geboden zijn iDEAL, creditcard, PayPal en op rekening. Wanneer de Consument op rekening bestelt betaalt de Consument het bedrag contant aan het Touringcarbedrijf.
Op welke wijze de bezorging wordt uitgevoerd is voor rekening van het Touringcarbedrijf, nimmer voor rekening van My Bus Food.
Het Touringcarbedrijf heeft het recht om de Bestelling te annuleren als:
de Consument onjuiste gegevens heeft verstrekt;
gevolg van een onvoorziene omstandigheid: het Product is niet meer leverbaar en een alternatief wordt niet door de Consument geaccepteerd;
sprake is van overmacht;
Het Touringcarbedrijf zal bij een annulering eventuele door de Consument al betaalde bedragen terug laten storten.
Mogelijke door het Touringcarbedrijf gemaakte annuleringskosten die tenminste bestaan uit de waarde van de Bestelling, kan het Touringcarbedrijf doorberekenen aan de Consument als de annulering is veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste gegevens door de Consument.

5. Verplichtingen Touringcarbedrijf jegens Consument
Het Touringcarbedrijf is jegens de Consument beleeft, respectvol en heeft klanttevredenheid te allen tijde hoog in het vaandel staan.
Het Touringcarbedrijf is voor de Consument tijdens openingstijden per e-mail, app of telefoon bereikbaar.
De Producten dienen veilig voor consumptie te zijn, hygiënisch klaargemaakt en verpakt te zijn en overeenkomen met wat de Consument heeft besteld.
Zodra een Bestelling is geplaatst via de App, is het Touringcarbedrijf verplicht de Bestelling in behandeling te nemen, tenzij sprake is van een (geldige) annulering of overmacht. Het Touringcarbedrijf geeft dat zo snel mogelijk door aan de Consument, in elk geval binnen 20 minuten na ontvangst van de Bestelling. Het Touringcarbedrijf is gehouden om een alternatief voor te stellen aan de Consument. Dit geldt ook wanneer de Producten (tijdelijk) niet (deels) leverbaar zijn. Kosten die daaruit voortkomen komen volledig rekening van het Touringcarbedrijf, nimmer voor My Bus Food.
Mogelijke transactiekosten zullen door het Touringcarbedrijf worden vermeld.
Het Touringcarbedrijf zorgt ervoor dat de Bestelling tijdig aan de Consument wordt geleverd. Tijdig betekent in elk geval dat de Bestelling binnen 1 (één) uur bij de Consument wordt bezorgd.
Voor een Bestelling die alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet bevat, is het Touringcarbedrijf verplicht om een geldige legitimatie te vragen zoals de wet voorschrijft. Kan of wil een Consument zich niet legitimeren, dan verstrekt het Touringcarbedrijf de Producten niet aan de Consument.
Het Touringcarbedrijf zorgt voor een bon (factuur) van hetgeen dat de Consument heeft besteld (digitaal of geprint).

6. Verplichtingen Consument jegens Touringcarbedrijf
Zodra Consument in de App op ‘Betalen’ heeft geklikt en akkoord is gegaan met de Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven, komt de Overeenkomst tot stand. Hiermee is de Bestelling definitief.
In de App vind de Consument de status van de Bestelling terug op de pagina ‘Bestellingen’. Om de status up-to-date te kunnen houden dient de Consument goed bereikbaar te zijn via de door de Consument opgegeven contactgegevens (telefoonnummer/e-mail).
Om de Bestelling correct af te kunnen handelen heeft de Host van het Touringcarbedrijf bepaalde door de Consument verstrekte gegevens nodig zoals achternaam en het stoelnummer waar de Consument in de touringcar zit. Het is daarom belangrijk dat de Consument deze gegevens juist invult.
Wanneer de door de Consument ingevulde gegevens incorrect blijken te zijn is het mogelijk dat het Touringcarbedrijf de Bestelling niet goed kan afnemen en annuleert. Zie hiervoor ook artikel 5 lid 4.
Voor een Bestelling die alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet bevat, dient de Consument zich te legitimeren zoals de wet voorschrijft: Consument dient minimaal 18 jaar en ouder te zijn. Zowel tijdens het bestellen als tijdens het afleveren van alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet, geldt dat Consument zich legitimeert. Doet de Consument dit niet, of blijkt bij het afleveren dat de Consument niet de minimumleeftijd heeft zoals de wet voorschrijft, dan ontvangt de Consument de alcoholistische dranken of andere Producten niet. De mogelijke annuleringskosten die als gevolg daarvan door het Touringcarbedrijf worden gemaakt en tenminste de waarde van de alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet, komen voor rekening van de Consument.

7. Annulering en/of ontbinding van de Overeenkomst door Consument
De mogelijkheid om de Bestelling te annuleren of de gesloten Overeenkomst met een Touringcarbedrijf te ontbinden is voorbehouden aan het betreffende Touringcarbedrijf. Consument dient hiervoor contact op te nemen met het Touringcarbedrijf. My Bus Food heeft daar geen invloed op.

8. Klachten
Klachten over de dienstverlening van een Touringcarbedrijf kun de Consument indienen via zowel https://mybusfood.com/klantenservice/klachten/ als via de App op de hulppagina via ‘klacht indienen’. De Consument omschrijft hier zo specifiek mogelijk waaruit de klacht bestaat zodat het Touringcarbedrijf hier adequaat op kan reageren.
Het Touringcarbedrijf zal uiterlijk binnen 72 uur op de klacht reageren.

9. Toepasselijk recht
Op de Overeenkomsten tussen het Touringcarbedrijf en Consumenten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De geschillen die tussen het Touringcarbedrijf en de Consument mochten ontstaan naar aanleiding van een gesloten Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

10. Wijziging Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven
My Bus Food kan haar voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven zullen van toepassing zijn zodra deze via de App en op de website zijn gepubliceerd. Zodra Consument een Bestelling plaatst via de App, aanvaard Consument daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven.